Vedtekter for Norsjø kammermusikkfest AS

Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 14/12-2015


§ 1
Selskapet heter Norsjø kammermusikkfest AS.


§2
Selskapet har forretningskontoret sitt i Bø, Telemark.


§3
Selskapet har som formål:
  • Å presentere konserter med kammermusikk på høyt nivå rundt Norsjø i Telemark en uke i slutten av april hvert år
  • Å engasjere et ungt publikum ved å la dem møte unge musikere
  • Å inspirere unge talenter til å gå videre med musikken
  • Å øke interessen for kammermusikk i Telemark
Selskapet er ikke-kommersielt, det betales ikke ut aksjeutbytte. Eventuelt overskudd går inn i neste års drift.


§4
Selskapets aksjekapital er kr. 126.000 – kroner ethundreogtjueseks tusen norske kroner, fordelt på 126 aksjer à kr. 1.000. Alle aksjene har de samme rettighetene i selskapet og skal lyde på navn. Aksjene skal ikke være registrert i Verdipapirsentralen.


§5
Ingen aksjonær kan eie mer enn 49 % av aksjekapitalen. En endring av dette punktet krever 90 % tilslutning av den aksjekapitalen som er representert på generalforsamlingen.


§6
Styret skal godkjenne ethvert eierskifte av aksjer.


§7
Ved eierskifte av aksjer har andre aksjonærer ingen forkjøpsrett.


§8
Styret for selskapet skal ha 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Man velger styret for to år av gangen, men slik at halvparten av medlemmene skiftes ut hvert år. Generalforsamlingen oppnevner en valgkomite på 3 til 5 personer som skal komme til neste generalforsamling med forslag på styreleder, nytt styre og ny valgkomite.

Styret kan meddele prokura og tildele signaturrett.
Styret konstituer seg selv.
Styret er vedtaksført når minst 50 % av medlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har styrelederen dobbeltstemme.

Styret engasjerer kunstnerisk ledelse. Innen en avtalt frist foreslår den kunstneriske ledelsen motto og musikere til kommende festival, og legger opp konserter og repertoar. Videre bistår de styret/daglig leder i planleggingsarbeidet.

Styret kan oppnevne et kunstnerisk råd.


§9
Man avholder ordinær generalforsamling hvert år innen utgangen av juni måned. Skriftlig innkalling skal være sendt ut senest 14 dager før møtet finner sted. Forslag til saker til behandling fra aksjeeiere skal meldes skriftlig til styret minimum 21 dager før møtet.

Ordinær generalforsamlingen skal behandle følgende saker:
  • Godkjenning av årsmelding
  • Godkjenning av regnskap
  • Godkjenning av handlingsplan og budsjett
  • Godkjenning av evt. utvidelse av aksjekapitalen
  • Valg

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig eller når revisor eller aksjeeiere som representerer minst 10% av aksjekapitalen krever det, innen 1måned etter at kravet er fremsatt.
Ekstraordinær generalforsamling behandler kun saker nevnt i innkallingen.

For å endre vedtektene kreves 2/3 flertall, med unntak i § 5.


§10
Oppløsning av Norsjø kammermusikkfest AS krever 2/3 flertall av aksjene og kan kun vedtas av ordinær generalforsamling. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
Ved oppløsning av selskapet skal eventuell formue, inklusive innskutt aksjekapital, disponeres i tråd med selskapets formål av ekstraord generalforsamling.


§11
Man viser ellers til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.
NORSJØ KAMMERMUSIKKFEST AS  Adresse: Gullbringvegen 34, 3800 Bø  Telefon: 35 06 06 80
Webside: www.norsjokammermusikkfest.no  E-post: post@norsjokammermusikkfest.no
Organisasjonsnummer: 815 559 762    Kontonummer: 2610 26 46702    Vippsnummer: 509665

 

© LightWeb